เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 …………………………….

 

                                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดการขอรับและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น แล้วนั้น

                               

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   ประจำปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ คือ

                                1. นายอนันต์   พันธุศาสตร์            

                                2. นายกิตติ์ธวัช   ตั๋นปาลี

                                3. นายสุเมธ   ศิริโม

                               

                                และให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น   เข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   ตามวิธีการซึ่งกำหนดไว้ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่นต่อไป

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 

 

                                                                ลงชื่อ

                                                                                     ( นายสนธยา   พรหมเสน )

                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น