เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป

 …………………………….

 

                                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และได้ดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 กันยายน 2553 แล้วนั้น

                               

บัดนี้การดำเนินการเลือกสรร ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   ประจำปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ คือ

                                ลำดับที่ 1   นายกิตติ์ธวัช   ตั๋นปาลี

                                ลำดับที่ 2   นายสุเมธ   ศิริโม

                                ลำดับที่ 3   นายอนันต์   พันธุศาสตร์

                               

  1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   ประจำปีงบประมาณ 2554 ใช้ได้ 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีนี้
  2. ผู้ผ่านการเลือกสรรซึ่งได้ขึ้นบัญชีไว้รายใด ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีสำหรับผู้นั้น คือ

2.1   ผู้นั้นได้สละสิทธิ์ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

2.2   ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด

2.3   ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

2.4   กรณีปรากฎในภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในบัญชีลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

  1. หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัวภายในกำหนดตามข้อ 3   ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร ต่อเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามระเบียบฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่านั้น

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 

 

                                                                             ลงชื่อ

                                                                                                  ( นายสนธยา   พรหมเสน )

                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น