เมนูหลักDesigned by:

เกี่ยวกับ อบต. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:18 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการยกฐานะมาจากสภาตำบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40  และมาตรา 41  แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายเสนาะ  เทียนทอง)  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด  60  วัน  นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป(ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2540)ประกาศราชกิจจานุเบกษา   หน้า  364  เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2539  ลำดับที่  695 จากสภาตำบลบ้านแอ่น  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  เป็น  อบต. เป็น ชั้น 5  (ชั้นเล็ก)และต่อมายกฐานะเป็นขนาดกลาง ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น    ตั้งอยู่เลขที่    49   หมู่ที่  3   ตำบลบ้านแอ่น  อำเภอดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50260  โทร.  0-53267-732 โทรสาร.   0-53267-732  อยู่ห่างจากอำเภอดอยเต่ามาทางทิศเหนือ  ประมาณ  13  กิโลเมตร   มาจากอำเภอฮอด   ประมาณ    19  กิโลเมตร  ผ่านตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่   ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 15:55 น.