เมนูหลักDesigned by:

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                    

 

                              

                                     

                                                 

 

                                    นายธวัตร    คำวงษา

                                    กำนันตำบลบ้านแอ่น

 

 

 

 

 

 

 

                                                          นายประสิทธิ    ปูสัญจร

                            ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   นายสงกรานต์   ยะปาละ

                            ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3

 

                              

 

 

 

 

 


                                   นายสมเกียรติ  ไชยวงค์

                            ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทรายมูล หมู่ที่ 4