เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 43
2 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลบ้านแอ่น 45
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง แบบบัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 44
4 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 83
5 คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี ๒๕๖๑ 89
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 111
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี พ.ศ. 2561 103
8 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 166
9 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 184
10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 192
11 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม 85
12 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 84
13 แผนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2561 89
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 194
15 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 267
16 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 277
17 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 257
18 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 349
19 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 1004
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 728
21 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 441
22 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป 1642
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 730
24 ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 4036