:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
กองคลัง
นายกิตติพงษ์ จันทร์ตาบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวไพลิน สุทายะ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางธัญชนก ก๋องโน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสิริกร สิทธิออน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกาญจน์ จันทร์แก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายสุธี สุยะเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางทนง ตั๋นเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรากรณ์ แสงติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ